เต็ม 300 คะแนน
รหัส ชื่อวิชา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ปรับสัดส่วน
09 ภาษาไทย 100
19 สังคมศึกษา 100
29 ภาษาอังกฤษ 100
39 คณิตศาสตร์ 100
49 ฟิสิกส์ 100
59 เคมี 100
69 ชีววิทยา 100

คะแนนของท่าน : ยังไม่ได้กรอกคะแนน

ดาวน์โหลด คะแนนสูงสุดต่่าสุดและค่าเฉลี่ย ปีการศึกษา 2566